โครงการ ปั้นน้ำเป็นเงิน

โครงการ ปั้นน้ำเป็นเงิน

kiat-chareon-project

รายชื่อกรรมการ : มูลนิธิเกียรติ – เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

1.คุณสายจรูญ  เอี่ยมพึ่งพร  ประธาน
2.คุณวิสูตร  พูลวรลักษณ์  รองประธาน
3.คุณสมใจ  เลิศเศรษฐการ  กรรมการ
4.คุณอภิรดี  เอี่ยมพึ่งพร  กรรมการ
5.คุณเกียรติกมล  เอี่ยมพึ่งพร  กรรมการ
6.คุณกอบสุข  จารุจินดา  กรรมการ
7.คุณทิพวรินทร์  นิลดำ  กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษา : มูลนิธิเกียรติ – เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ประธานที่ปรึกษา
คุณเธียร พรวาณิชย์ รองประธานทีปรึกษา
หม่อมปริม บุนนาค ที่ปรึกษา
คุณมนตรี สุวรรณวนิชกิจ ที่ปรึกษา
คุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ที่ปรึกษา
คุณจาฤก กัลย์จาฤก ที่ปรึกษา
คุณสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ที่ปรึกษา
คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ที่ปรึกษา
คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา
คุณพรพิมล มั่นฤทัย ที่ปรึกษา
คุณธนพล ธนารุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
คุณสง่า เจนจรัสกุล ที่ปรึกษา
คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมมากุล ที่ปรึกษา
คุณสุริยัน บุญยมโนนุกุล ที่ปรึกษา
คุณสยามรัศมิ์ เลาหสุขเกษม ที่ปรึกษา
คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ที่ปรึกษา
คุณนคร วีระประวัติ ที่ปรึกษา
คุณยุทธนา มุกดาสนิท ที่ปรึกษา
คุณแจ๊ส สยาม ที่ปรึกษา
คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ที่ปรึกษา
คุณเป็นเอก รัตนเรือง ที่ปรึกษา
คุณวิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง ที่ปรึกษา
คุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
คุณพันธ์ธัมม์ ทองสังข์ ที่ปรึกษา

รายนามผู้บริจาคให้ มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

1.คุณสายจรูญ  เอี่ยมพึ่งพร : 1,000,000 บาท
2.คุณธนพล  ธนารุ่งโรจน์ (พระนครฟิล์ม) : 50,000 บาท
3.หม่อมปริม  บุญนาค : 50,000 บาท
4.คุณวิสูตร  พูลวรลักษณ์ : 30,000 บาท
5.บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด : 30,000 บาท
6.สยามพัฒนาฟิล์ม : 20,000 บาท
7.คุณวิสูตร  สิงหเสนี : 3,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ สามารถแจ้งความจำนงมายังมูลนิธิฯ ที่เบอร์ 02-246-9025 ต่อ 13 หรือ สามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิฯ โดยตรงได้ที่บัญชี “มูลนิธิเกียรติ – เจริญ  เอี่ยมพึ่งพร” เลขที่ 215-0-85243-8  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9

รูปบรรยากาศในวันแถลงข่าว

ภาพข่าวงานแถลงข่าว

วิทยากร

ผู้ได้รับคัดเลือก 30 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล: ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ชื่อเล่น: ผิง
อายุ : 36 ปี
อาชีพ: แพทย์

ชื่อ-นามสกุล: ปิติพงษ์ ผาสุขยืด
ชื่อเล่น:พีท
อายุ : 27 ปี
อาชีพ: ร้องเพลง แต่งเพลง

ชื่อ-นามสกุล: ชยุต    รัตนกรี
ชื่อเล่น: เล็ก
อายุ : 46  ปี
อาชีพ: รับราชการ, นักเขียน

ชื่อ-นามสกุล: สิทธิพิเศษ  ต้นคำ
ชื่อเล่น: บอย
อายุ : 35 ปี
อาชีพ: นักแต่งเพลง-นักดนตรี

ชื่อ-นามสกุล: สุวดี วงศ์ไชย
ชื่อเล่น:บุ๊ค
อายุ : 23  ปี
อาชีพ:ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์ดีไซน์เนอร์

ชื่อ-นามสกุล: อรุณ วีระวงศ์ประทีป
ชื่อเล่น: เก๋
อายุ : 38 ปี
อาชีพ: กราฟฟิคดีไซน์

ชื่อ-นามสกุล:ชลิดา ไชยภัทรกุลวุฒิ
ชื่อเล่น:จุ๋ม
อายุ : 49 ปี
อาชีพ:พนักงานบริษัท

ชื่อ-นามสกุล: วสันต์  มหาเกียรติคุณ
ชื่อเล่น:หนึ่ง
อายุ : 22 ปี
อาชีพ:นิสิต

ชื่อ-นามสกุล:จารินี ถนอมญาติ
ชื่อเล่น:มุก
อายุ : 24 ปี
อาชีพ: ครีเอทีฟ

ชื่อ-นามสกุล: ธนกฤต กฤษณยรรยง
ชื่อเล่น: โฟ่
อายุ : 28 ปี
อาชีพ: ผู้ช่วยผู้กำกับอิสระ

ชื่อ-นามสกุล: ธงชัย ธนารุจนันท์
ชื่อเล่น: ธงชัย
อายุ : 43 ปี
อาชีพ: รับจ้าง

ชื่อ-นามสกุล: ทินพัฒน์ บัญญัติปิยพจน์
ชื่อเล่น: เซียม
อายุ : 42 ปี
อาชีพ:

ชื่อ-นามสกุล:รัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์
ชื่อเล่น: แมค
อายุ : 22 ปี
อาชีพ: นิสิต/นักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล: มาลี ศรีเดช
ชื่อเล่น: เคที่
อายุ : 47 ปี
อาชีพ: Booker  บริษัท Wilhelmina-one (Thailand)

ชื่อ-นามสกุล:ธนาพรรณ กาญจนพยนต์
ชื่อเล่น: แอ้
อายุ : 40 ปี
อาชีพ: นักเขียนบทอิสระ

ชื่อ-นามสกุล:ธนัท บุปผาวาณิชย
ชื่อเล่น:บอล
อายุ : 35 ปี
อาชีพ: –

ชื่อ-นามสกุล: วรดา  พงษ์รักษ์
ชื่อเล่น:ออม
อายุ : 29 ปี
อาชีพ:พนักงานบริษัทเอกชน

ชื่อ-นามสกุล: ณัฐพงศ์ สว่างแสง
ชื่อเล่น: จี๊ป
อายุ : 34 ปี
อาชีพ: รับจ้าง

ชื่อ-นามสกุล: อนันทพร พึ่งพรหม
ชื่อเล่น:เปิ้ล
อายุ : 36 ปี

อาชีพ: พนักงานบริษัท

ชื่อ-นามสกุล: รัฐพล ไทยนะ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ : 30 ปี
อาชีพ: ผู้ช่วยฝ่ายผลิตภาพยนตร์ / ละคร

ชื่อ-นามสกุล: เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ
ชื่อเล่น: มาย
อายุ : 29 ปี
อาชีพ: Freelance

ชื่อ-นามสกุล: สาคเรศ ลิ้มสีทอง
ชื่อเล่น: ปุ้ม
อายุ :
อาชีพ:

ชื่อ-นามสกุล: นิชฌารนัณท์ พิพัฒนามงคล
ชื่อเล่น: บิว
อายุ : 27 ปี
อาชีพ: รับจ้างอิสระ

ชื่อ-นามสกุล: สืบพงศ์ ศรีหะไตร
ชื่อเล่น: โดนัท
อายุ : 28 ปี
อาชีพ: Freelance

ชื่อ-นามสกุล: วิศิษฏ์ อรธนาลัย
ชื่อเล่น: อ๋า
อายุ : 35 ปี
อาชีพ: Director / Storybooard artist

ชื่อ-นามสกุล: มลติญา ญาณะพันธ์
ชื่อเล่น:ม๊อบ
อายุ : 22 ปี
อาชีพ: นักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล: อุกฤษณ์ สงวนให้
ชื่อเล่น:โต๊ด
อายุ : 24 ปี
อาชีพ:ผู้ช่วยผู้กำกับ

ชื่อ-นามสกุล: ชญานิน  เลี่ยวไพโรจน์
ชื่อเล่น: ดี๋
อายุ : 41 ปี
อาชีพ: Freelance (Graphic Design)

ชื่อ-นามสกุล: พงศ์พิสิฐ ธรรมคุณ
ชื่อเล่น: ปู้
อายุ : 29 ปี
อาชีพ: Storyboard Artist

ชื่อ-นามสกุล: สรพีเรศ ทรัพย์เสริมศรี
ชื่อเล่น: พีท
อายุ : 34 ปี
อาชีพ:ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพบรรยากาศในการ Present Final Project

ภาพบรรยากาศในการ มอบวุฒิบัตร

มูลนิธิเกียรติ-เจริญเอี่ยมพึ่งพรเปิดอบรมเขียนบทหนัง

มูลนิธิเกียรติ-เจริญเอี่ยมพึ่งพรเปิดอบรมเขียนบทหนัง

มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร เปิดอบรมอาชีพเขียนบทภาพยนตร์ หลักสูตรข้น อาจารย์เข้ม เนื้อหาเปรี๊ยะ

มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร ก่อตั้งขึ้น เพื่อระลึกถึง 2 ผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์ไทย “คุณเกียรติ เอี่ยมพึ่งพร และ คุณเจริญ เอี่ยมพึ่งพร” ผู้สร้างผลงานภาพยนตร์ไทยมากว่า 260 เรื่อง สนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยมายาวนานกว่า 40 ปี  มาวันนี้เจตนารมณ์ที่ดีที่เคยมีต่อวงการของทั้งสอง ได้รับการสานต่อ โดยทายาทตระกูลเอี่ยมพึ่งพร และเพื่อนพ้องในวงการภาพยนตร์ ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ของคนในวงการภาพยนตร์ไทย ประเดิมโครงการแรก “ปั้นน้ำเป็นเงิน” โครงการที่อบรมการเขียนบทภาพยนตร์ เพื่อสนับสนุนคนเขียนบทภาพยนตร์ไทย ให้เติบโตและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม

โครงการ ปั้นน้ำเป็นเงิน อัดแน่นไปด้วย การสอน การเรียน และการฝึกฝน ในหัวข้อสำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนบทอาชีพ ตั้งแต่พื้นฐานการดูหนังแบบคนทำหนัง, เรื่องเล่าที่ดี, การสร้างตัวละครที่คนดูมีความรู้สึกร่วม, การพล็อตเรื่องแบบ 3 องก์ , การเขียนจากเรื่องใกล้ตัว , การเขียนด้วยวิธีตั้งสมมติฐานจะเกิดอะไรขึ้นถ้า, การเขียนบทโดยมีโลเคชั่นเป็นแรงบันดาลใจ, การเขียนบทดัดแปลงจากนวนิยาย จนถึงการเขียนบทเป็นทีมแบบปฏิบัติได้จริง โดยอาจารย์ผู้ที่จะมาให้ความรู้ เป็นผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ที่กวาดทั้งรางวัลและรายได้จากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เป็นเอก รัตนเรือง, จิระ มะลิกุล, โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล, คงเดช จาตุรันต์รัศมี, อาทิตย์ อัสสรัตน์, นวพล ธำรงเรืองฤทธิ์, วิทยา ทองอยู่ยง, อมราพร แผ่นดินทอง เป็นต้น
เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดทั้งวัน รวม 8 สัปดาห์  ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ขอแค่คุณสนใจ และอยากเป็นนักเขียนมืออาชีพ

วิธีการสมัครก็แสนง่ายเพียงแค่เขียน “ขายตัวคุณเองให้เราซื้อ” ขนาดความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยการเล่าเรื่องราวชีวิตคุณช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยเลือกจากเรื่อง

ก.    สุดมัน (แอ็คชั่น)

ข.    สุดฮา  (คอมเมดี้)

ค.    สุดซึ้ง   (ดรามา)

ง.     สุดหลอน (ฮอเรอร์)

โดยส่งเป็นไฟล์พีดีเอฟ (.pdf) ที่ info@kiat-chareon.com สมัครวันนี้ ถึง 30 ก.ย.2556 และจะประกาศผล 30 คน 15 พ.ย.ทางwww.kiat-chareon.com

Source : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=479510

ปลื้ม คนฝรั่งเศสให้การตอบรับหนังไทย คึกคัก

หลังจากได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชีย เมือง เวซูล ประเทศฝรั่งเศส ครั้งที่22(Vesoul’s International Asian Movies Film Festival)  “ยุทธนา มุกดาสนิท” ซึ่งเป็นผู้กำกับ  2 ภาพยนตร์ไทย “เทพธิดาบาร์ 21และ “ผีเสื้อและดอกไม้”  ของค่าย ไฟว์สตาร์ ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในโปรแกรมพิเศษที่มีชื่อว่า Forgotten Master of Thai Cinema เพื่อเป็นการเทิดทูนฝีไม้ลายมือของผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งสามารถพูดได้ว่าอยู่ในระดับ Master และเป็นที่น่าจับตามองของวงการภาพยนตร์ทั่วไป ได้กล่าวถึงความรู้สึกของตนเองที่ได้รับเกียรติในงานนี้ ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะได้ร่วมงานซึ่งจัดเป็นเกียรติให้กับภาพยนตร์ไทยแล้ว ผู้คนที่นั่นยังตื่นตัว และให้ความสนใจกับโปรแกรมพิเศษดังกล่าวเป็นอย่างมาก
“คนที่นั่นตื่นตัวกับเทศกาลนี้กันมาก คนเข้าชมกันเต็มทุกรอบ ทุกเรื่อง และโปรแกรมพิเศษ 
Forgotten Master of Thai Cinema ก็คึกคักไม่แพ้กัน ทุกวันจะมีการจัดฉายตั้งแต่เก้าโมง จนถึงรอบสุดท้ายสองทุ่ม กว่าหนังจะจบก็สี่ทุ่ม ออกมาคนก็ยังคงแน่น ก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับ ที่ทำให้หนังไทย ได้เป็นที่รู้จักโดยคนฝรั่งเศสและคนต่างชาติมากขึ้น”
ยุทธนาเล่าว่า กว่าจะเป็นหนังแต่ละเรื่องนั้น คนทำหนังต้องทำงานแบบใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ต้น หรือ ว่ากันตั้งแต่เรื่องของบท ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของบ้าน และไม่ทิ้งรายละเอียดของงานด้านอื่นๆด้วย
“ถ้าบทดีแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะทำให้หนังออกมาดี ออกมาสนุก ได้เงินได้ง่ายกว่าบทที่ไม่ดี แก้เท่าไหร่ กำกับยังไงมันก็ไม่ดี เพราะบทก็คือพิมพ์เขียวของบ้านนะครับ ต่อมาก็คือการเลือกทีมงานที่เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องแบบนี้ที่เรากำลังจะทำ กับดารานักแสดงที่จะต้องอยู่ในเทรนด์หรือเปล่า
  มีความสามารถมากหรือเปล่า และ เหมาะสมกับบทที่เราเลือกขึ้นมาหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าเป็นทุกขั้นตอนของหนังนะที่เราซึ่งเป็นผู้กำกับต้องใส่ใจ
ส่วนงานต่อจากนี้ก็คงจะมีหนังโปรเจ็คเล็กๆสักเรื่องให้ได้ดูกันเร็วๆนี้ครับ”
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชีย เมือง เวซูล ประเทศฝรั่งเศส เป็นเทศกาลที่ให้ความสำคัญกับภาพยนตร์ทางฝั่งเอเชียเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ฮ่องกง หรือ เกาหลี แต่เพราะ
Bastain Mairesonne ผู้จัดโปรแกรมของเทศกาลเล็งเห็นในความสามารถของผู้กำกับไทย ทำให้ ตัดสินใจสร้างโปรแกรมพิเศษ “Forgotten Masters of Thai Cinema” ขึ้นในปีนี้

​ไฟว์สตาร์ สยายปีก ส่งภาพยนตร์คลาสสิก เข้าร่วมเทศกาลหนังที่ฝรั่งเศส

​ไฟว์สตาร์ สยายปีก ส่งภาพยนตร์คลาสสิก เข้าร่วมเทศกาลหนังที่ฝรั่งเศส

ภาพยนตร์จากไฟว์สตาร์ ได้เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชีย ที่เมือง เวซูล ประเทศฝรั่งเศส (Vesoul’s International Asian Movies Film Festival)

ด้วยคุณภาพระดับเอชดี
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น สร้างชื่ออีกครั้ง เมื่อได้รับเกียรติจาก เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชีย เมือง เวซูล ประเทศฝรั่งเศส ครั้งที่22(Vesoul’s International Asian Movies Film Festival) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ในโปรแกรมพิเศษที่มีชื่อว่าForgotten Master of Thai Cinema” เพื่อเป็นการเทิดทูนฝีไม้ลายมือของผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งสามารถพูดได้ว่าอยู่ในระดับ Master และเป็นที่น่าจับตามองของวงการภาพยนตร์ทั่วไป
สำหรับภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ฯ ที่ได้รับเกียรติไปฉายในเทศกาลนี้ มีทั้งสิ้น 7 เรื่อง 6 ผู้กำกับ จากหนังไทยที่ได้เข้าฉายทั้งสิ้น 12 เรื่อง ได้แก่“ทองพูน โคกโพธิ์ ราษฎรเต็มขั้น” ผลงานการกำกับของ หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล ว่าด้วยเรื่องของ ทองพูน นักสู้ชีวิตที่เข้ามาขับแท็กซี่ในกรุงเทพฯ เป็นหนังที่สะท้อนถึง คนจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยที่เขาพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมจากสังคม “เทพธิดา บาร์21” ภาพยนตร์เพลงเสียดสีสังคม ความถูกต้องกับความอยู่รอดอาจจะเป็นคนละเรื่องกัน ผลงานการกำกับของ ยุทธนา มุกดาสนิท, “ไผ่แดง” ผลงานการกำกับของ เพิ่มพล เชยอรุณ ว่าด้วยเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสท่ามกลางการเมืองที่คุกรุ่นในยุคสมัยต่อต้านคอมมิวนิสต์ และมีศัตรูตัวฉกาจที่เรียกว่าความโลภเข้ามาครอบงำด้วย “ลูกอีสาน” ผลงานการกำกับของ วิจิตร คุณาวุฒิ ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ กลุ่มคนอีสานที่ยืนหยัดที่จะต่อสู้กับความแห้งแล้งเพื่อทำมาหากินในที่ดินของตนเอง,“ผีเสื้อ และ ดอกไม้” ผลงานการกำกับของ ยุทธนา มุกดาสนิท ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดัง เรื่องราวของ “ยูฮัน” เด็กเรียนเก่งที่ต้องออกจากโรงเรียน แล้วดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัว, “อำแดงเหมือนกับนายริด” ผลงานการกำกับของ เชิด ทรงศรี ว่าด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องสิทธิสตรีครั้งแรกๆของประเทศของอำแดงเหมือน และ“ฟ้าทะลายโจร” ผลงานการกำกับของ วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง ภาพยนตร์อีกเรื่องที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการภาพยนตร์ไทยโดยการได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เป็นเรื่องแรก
อภิรดี เอี่ยมพึ่งพร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด กล่าวว่า โดยปกติแล้วเทศกาลภาพยนตร์ในยุโรปจะโฟกัสวงการภาพยนตร์เอเชียอยู่แค่ไม่กี่ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี แต่ในปีนี้ทางผู้จัดเทศกาลมองว่าผลงานภาพยนตร์ไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใด จึงขอเป็นเทศกาลแรกๆที่จัดโปรแกรมพิเศษนี้ขึ้น
“ไฟว์สตาร์ฯทำหนังมานาน ทำให้มีหนังดังอยู่ในหมวดคลาสสิคอยู่มาก และเนื่องจากเราได้ทำการรี-มาสเตอร์ เพื่อให้หนังเรามีคุณภาพทั้งเสียงและภาพคมชัดระดับเอชดี (HD) ซึ่งเราใช้เวลากว่า 8 ปีแล้วที่เราเริ่มทำรีมาสเตอร์ และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชีย เมือง เวซูล เป็นเทศกาลแรกในยุโรปที่ได้ฉายหนังคุณภาพเอชดี (HD) ของเรา” อภิรดีกล่าว
และเนื่องมาจาก “ยุทธนา มุกดาสนิท” เป็นผู้กำกับเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเจ้าของผลงานถึง 2 รางวัลในโปรแกรมพิเศษนี้ ทางเทศกาลฯ จึงได้เชิญไปร่วมงานดังกล่าวด้วย

งาน ประกาศผล ประกวดภาพยนตร์สั้น DTN THE MOVIE

งาน ประกาศผล ประกวดภาพยนตร์สั้น DTN THE MOVIE

ผอ. สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปลื้ม
ปิดฉากประกวดหนังสั้น
DTN THE MOVIE สะท้อนแง่คิด ละลายความกลัว
ทำให้ประชาชนเข้าใจ เออีซี ไม่ใช่เรื่องยาก

ด้านปรัชญา ยิ้มรับ คลื่นลูกใหม่วงการภาพยนตร์ ฝีมือดีกว่าที่คิด

 

คุณ วิทัต วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ DTN (Department of Trade Negotiations) จัดโครงการประกวดหนังสั้น DTN The Movie ในหัวข้อ “AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง” โดยมุ่งหวัง ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่สาธารณะให้เข้าใจและรับรู้ได้โดยง่ายซึ่งทางกรมฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมี คุณสมเกียรติ วิทุรานิช (October Sonata, มะหมา 4 ขาครับไอ้ฟัก) นักเขียนบท-ผู้กำกับภาพยนตร์ุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (องค์บาก, ต้มยำกุ้ง ฯลฯ) ผู้กำกับภาพยนตร์ รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งผลงานที่ออกมา เบื้องต้นสามารถนำไปใช้งานตามโอกาสต่างๆของทางกรมฯได้ทุกเรื่อง เพราะมีความหลากหลายในเนื้อหา และการถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย
“บางทีมแม้ว่าจะเป็นเด็กมัธยม แต่กลับสามารถทำให้เรื่องหนักๆ เป็นวิชาการอย่าง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และทุกทีมก็มีความหลากหลาย เนื่องจากกรมฯของเรามีหน้าที่ หลักคือ ไปเจรจาการตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และกรมฯมองว่าผลของการเจรจานั้นเราจะเผยแพร่ประโยชน์ต่อสาธารณชนได้อย่างไร ภาพยนตร์ก็เป็นสื่อที่เราสนใจ และอาจจะเรียกว่าทั้ง 10 เรื่องที่ผ่านเข้ามานั้น สามารถนำไปใช้งานได้ทุกเรื่องตามความเหมาะสมทีเดียว นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า เกินคาด และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย”
ด้าน ปรัชญา ปิ่นแก้ว หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าวว่า  เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดกว้าง ทำให้ได้ชิ้นงานภาพยนตร์สั้นที่หลากหลายความคิด และในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ไทย นี่ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทำให้เราได้เห็นฝีมือของเยาวชนไทยรวมไปถึงคนไทยอีกหลายๆคนที่ผ่านเข้ามารอบลึกๆด้วย
“การทำหนัง หัวข้อเกี่ยวกับเออีซีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะข้อมูลมีมาก และจำเป็นต้องหาข้อมูลให้ละเอียด และถูกต้อง เพราะข้อมูลมีความซับซ้อนมาก แต่สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาต้องบอกว่าน่าจับตามองมาก ทั้งฝีมือในการหาข้อมูล ทั้งฝีมือในการสร้างภาพยนตร์ จะเป็นว่าทุกทีมตั้งใจมาก แม้แต่ทีมของเด็กมัธยมก็ยังเข้าตา พวกเขาศึกษา วิเคราะห์ แล้วกลั่นกรองก่อนจะเล่าเรื่องในแบบของพวกเขาเอง ซึ่งก็บรรลุเป้าหมายของกรมฯที่ว่าจะทำให้ข้อมูลเออีซีส่งผ่านไปยังประชาชนแบบเข้าใจได้ง่ายๆ ส่วนผมก็คิดว่าบรรลุเป้าหมายในวงการภาพยนตร์เช่นกัน เพราะเราได้เห็นแล้วว่ามีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ตรงนี้แล้ว”ปรัชญากล่าว
นี่จึงเป็นอีกทางที่จะทำให้คนไทยเข้าใจ และอยู่ร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์

 

สำหรับภาพยนตร์สั้นที่ได้รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ได้แก่ “น้องแนนอยากทำนากุ้ง”โดย คุณ นิติวัฒน์ จรูญศักดิ์
https://youtu.be/xuclN0Y4E6o
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน
60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ได้แก่
เรื่อง “เฮียนน้อย” โดย คุณชยันต์ ขันงาม
https://youtu.be/cioMZLS0cKU
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

เรื่อง “คุณยายอาเซียน” โดย คุณคฑาวุธ ดวงอินทร์
https://youtu.be/xRZovImJhjA
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร เรื่อง White paper โดยคุณปัญญา ชู
https://youtu.be/o_i_toZohxc
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
4 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
เรื่อง
For change? โดย คุณจักรภัทร ประศรีพัฒน์
https://youtu.be/w2IL1-gEL8Q

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รับประกาศนียบัตร ได้แก่
เรื่อง
  Join Final โดย คุณมนัสชนก สนธิ

เรื่อง  ผัดไท โดย คุณเมธี รวมสุข

เรื่อง  Love countdown โดย คุณสมเจตน์ มีเย็น

เรื่อง  The letter to letter โดย คุณเกริกเกียรติ นรินทร์

เรื่อง  อาเซียนน่ารู้ โดย คุณเนติพงษ์ บูรณะศรีศักดิ์

และรางวัลป๊อบปูล่าโหวตจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณได้แก่เรื่อง White paper ผลงานของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา