kiat-chareon-project

รายชื่อกรรมการ : มูลนิธิเกียรติ – เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

1.คุณสายจรูญ  เอี่ยมพึ่งพร  ประธาน
2.คุณวิสูตร  พูลวรลักษณ์  รองประธาน
3.คุณสมใจ  เลิศเศรษฐการ  กรรมการ
4.คุณอภิรดี  เอี่ยมพึ่งพร  กรรมการ
5.คุณเกียรติกมล  เอี่ยมพึ่งพร  กรรมการ
6.คุณกอบสุข  จารุจินดา  กรรมการ
7.คุณทิพวรินทร์  นิลดำ  กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษา : มูลนิธิเกียรติ – เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ประธานที่ปรึกษา
คุณเธียร พรวาณิชย์ รองประธานทีปรึกษา
หม่อมปริม บุนนาค ที่ปรึกษา
คุณมนตรี สุวรรณวนิชกิจ ที่ปรึกษา
คุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ที่ปรึกษา
คุณจาฤก กัลย์จาฤก ที่ปรึกษา
คุณสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ที่ปรึกษา
คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ที่ปรึกษา
คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา
คุณพรพิมล มั่นฤทัย ที่ปรึกษา
คุณธนพล ธนารุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
คุณสง่า เจนจรัสกุล ที่ปรึกษา
คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมมากุล ที่ปรึกษา
คุณสุริยัน บุญยมโนนุกุล ที่ปรึกษา
คุณสยามรัศมิ์ เลาหสุขเกษม ที่ปรึกษา
คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ที่ปรึกษา
คุณนคร วีระประวัติ ที่ปรึกษา
คุณยุทธนา มุกดาสนิท ที่ปรึกษา
คุณแจ๊ส สยาม ที่ปรึกษา
คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ที่ปรึกษา
คุณเป็นเอก รัตนเรือง ที่ปรึกษา
คุณวิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง ที่ปรึกษา
คุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
คุณพันธ์ธัมม์ ทองสังข์ ที่ปรึกษา

รายนามผู้บริจาคให้ มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร

1.คุณสายจรูญ  เอี่ยมพึ่งพร : 1,000,000 บาท
2.คุณธนพล  ธนารุ่งโรจน์ (พระนครฟิล์ม) : 50,000 บาท
3.หม่อมปริม  บุญนาค : 50,000 บาท
4.คุณวิสูตร  พูลวรลักษณ์ : 30,000 บาท
5.บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด : 30,000 บาท
6.สยามพัฒนาฟิล์ม : 20,000 บาท
7.คุณวิสูตร  สิงหเสนี : 3,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ สามารถแจ้งความจำนงมายังมูลนิธิฯ ที่เบอร์ 02-246-9025 ต่อ 13 หรือ สามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิฯ โดยตรงได้ที่บัญชี “มูลนิธิเกียรติ – เจริญ  เอี่ยมพึ่งพร” เลขที่ 215-0-85243-8  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9

รูปบรรยากาศในวันแถลงข่าว

ภาพข่าวงานแถลงข่าว

วิทยากร

ผู้ได้รับคัดเลือก 30 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล: ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ชื่อเล่น: ผิง
อายุ : 36 ปี
อาชีพ: แพทย์

ชื่อ-นามสกุล: ปิติพงษ์ ผาสุขยืด
ชื่อเล่น:พีท
อายุ : 27 ปี
อาชีพ: ร้องเพลง แต่งเพลง

ชื่อ-นามสกุล: ชยุต    รัตนกรี
ชื่อเล่น: เล็ก
อายุ : 46  ปี
อาชีพ: รับราชการ, นักเขียน

ชื่อ-นามสกุล: สิทธิพิเศษ  ต้นคำ
ชื่อเล่น: บอย
อายุ : 35 ปี
อาชีพ: นักแต่งเพลง-นักดนตรี

ชื่อ-นามสกุล: สุวดี วงศ์ไชย
ชื่อเล่น:บุ๊ค
อายุ : 23  ปี
อาชีพ:ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์ดีไซน์เนอร์

ชื่อ-นามสกุล: อรุณ วีระวงศ์ประทีป
ชื่อเล่น: เก๋
อายุ : 38 ปี
อาชีพ: กราฟฟิคดีไซน์

ชื่อ-นามสกุล:ชลิดา ไชยภัทรกุลวุฒิ
ชื่อเล่น:จุ๋ม
อายุ : 49 ปี
อาชีพ:พนักงานบริษัท

ชื่อ-นามสกุล: วสันต์  มหาเกียรติคุณ
ชื่อเล่น:หนึ่ง
อายุ : 22 ปี
อาชีพ:นิสิต

ชื่อ-นามสกุล:จารินี ถนอมญาติ
ชื่อเล่น:มุก
อายุ : 24 ปี
อาชีพ: ครีเอทีฟ

ชื่อ-นามสกุล: ธนกฤต กฤษณยรรยง
ชื่อเล่น: โฟ่
อายุ : 28 ปี
อาชีพ: ผู้ช่วยผู้กำกับอิสระ

ชื่อ-นามสกุล: ธงชัย ธนารุจนันท์
ชื่อเล่น: ธงชัย
อายุ : 43 ปี
อาชีพ: รับจ้าง

ชื่อ-นามสกุล: ทินพัฒน์ บัญญัติปิยพจน์
ชื่อเล่น: เซียม
อายุ : 42 ปี
อาชีพ:

ชื่อ-นามสกุล:รัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์
ชื่อเล่น: แมค
อายุ : 22 ปี
อาชีพ: นิสิต/นักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล: มาลี ศรีเดช
ชื่อเล่น: เคที่
อายุ : 47 ปี
อาชีพ: Booker  บริษัท Wilhelmina-one (Thailand)

ชื่อ-นามสกุล:ธนาพรรณ กาญจนพยนต์
ชื่อเล่น: แอ้
อายุ : 40 ปี
อาชีพ: นักเขียนบทอิสระ

ชื่อ-นามสกุล:ธนัท บุปผาวาณิชย
ชื่อเล่น:บอล
อายุ : 35 ปี
อาชีพ: –

ชื่อ-นามสกุล: วรดา  พงษ์รักษ์
ชื่อเล่น:ออม
อายุ : 29 ปี
อาชีพ:พนักงานบริษัทเอกชน

ชื่อ-นามสกุล: ณัฐพงศ์ สว่างแสง
ชื่อเล่น: จี๊ป
อายุ : 34 ปี
อาชีพ: รับจ้าง

ชื่อ-นามสกุล: อนันทพร พึ่งพรหม
ชื่อเล่น:เปิ้ล
อายุ : 36 ปี

อาชีพ: พนักงานบริษัท

ชื่อ-นามสกุล: รัฐพล ไทยนะ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ : 30 ปี
อาชีพ: ผู้ช่วยฝ่ายผลิตภาพยนตร์ / ละคร

ชื่อ-นามสกุล: เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ
ชื่อเล่น: มาย
อายุ : 29 ปี
อาชีพ: Freelance

ชื่อ-นามสกุล: สาคเรศ ลิ้มสีทอง
ชื่อเล่น: ปุ้ม
อายุ :
อาชีพ:

ชื่อ-นามสกุล: นิชฌารนัณท์ พิพัฒนามงคล
ชื่อเล่น: บิว
อายุ : 27 ปี
อาชีพ: รับจ้างอิสระ

ชื่อ-นามสกุล: สืบพงศ์ ศรีหะไตร
ชื่อเล่น: โดนัท
อายุ : 28 ปี
อาชีพ: Freelance

ชื่อ-นามสกุล: วิศิษฏ์ อรธนาลัย
ชื่อเล่น: อ๋า
อายุ : 35 ปี
อาชีพ: Director / Storybooard artist

ชื่อ-นามสกุล: มลติญา ญาณะพันธ์
ชื่อเล่น:ม๊อบ
อายุ : 22 ปี
อาชีพ: นักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล: อุกฤษณ์ สงวนให้
ชื่อเล่น:โต๊ด
อายุ : 24 ปี
อาชีพ:ผู้ช่วยผู้กำกับ

ชื่อ-นามสกุล: ชญานิน  เลี่ยวไพโรจน์
ชื่อเล่น: ดี๋
อายุ : 41 ปี
อาชีพ: Freelance (Graphic Design)

ชื่อ-นามสกุล: พงศ์พิสิฐ ธรรมคุณ
ชื่อเล่น: ปู้
อายุ : 29 ปี
อาชีพ: Storyboard Artist

ชื่อ-นามสกุล: สรพีเรศ ทรัพย์เสริมศรี
ชื่อเล่น: พีท
อายุ : 34 ปี
อาชีพ:ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพบรรยากาศในการ Present Final Project

ภาพบรรยากาศในการ มอบวุฒิบัตร