คุณเธียร พรวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วย คุณทิพวรินทร์ นิลดำ ผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายบริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด
ร่วมงานพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 8
โดยมี คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งกำกับดูแลหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ทำการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ เรื่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เป็นหลักประกันว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือการเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่า บันทึกประวัติศาสตร์ ความทรงจำ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย บูรณภาพ หรือมีอิทธิพลต่อสังคมในยุคสมัยต่างๆ โดยปีนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้คัดเลือกภาพยนตร์จำนวน 20 เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอให้พิจารณา 325 เรื่อง จากประชาชนที่ร่วมเสนอกว่า 1,000 ราย ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

คุณเธียร พรวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณทิพวรินทร์ นิลดำ ผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด
คุณสมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือเป็นที่รู้จักในนาม เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง แก้ว ปี 2523
  คุณเธียร พรวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณทิพวรินทร์ นิลดำ ผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด และอาเปี๊ยก โปสเตอร์
คุณเธียร พรวาณิชย์ และ คุณทิพวรินทร์ นิลดำ และคุณโดม สุขวงศ์

คุณสมบัติ เมทะนี คุณเปี๊ยก โปสเตอร์ และคุณเธียร พรวาณิชย์
ภาพยนตร์จำนวน 20 เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอให้พิจารณา 325 เรื่อง

 

 

4 ภาพยนตร์ในตำนานของบริษัทไฟว์สตาร์ได้ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้แก่

1. ภาพยนตร์เรื่อง เมียหลวง ปี 2520
>>> https://goo.gl/uJyejQ
2. ภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนรัก ปี 2520
>>> https://goo.gl/2g4ynx
3. ภาพยนตร์เรื่อง แก้ว ปี 2522
>>> https://goo.gl/d5DTjg
4. ภาพยนตร์อนึ่งคิดถึงพอสังเขป1 ปี 2535
>>> https://goo.gl/rcy1rb

ภาพยนตร์ของไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด ที่ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 ปัจจุบันรวมทั้งหมด 28 เรื่อง

#Fivestarmovies #Fivestarproduction #เมียหลวง #เพื่อนรัก #แก้ว#อนึ่งคิดถึงพอสังเขป #มรดกภาพยนตร์ของชาติ #หอภาพยนตร์