FIVESTAR AGENCY


โปรดักชั่นเฮ้าส์ของเราสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งได้ เนื่องจากเราคิดกำไรต่อชิ้นงานต่ำ แต่ให้ความสำคัญเรื่องควาทสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้ามากที่สุด เราจึงมีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากและได้ผลิตผลงานงานระดับประเทศมามากมาย ซึ่งงานทุกชิ้นของเราจะยึดหลักการณ์สามหลัก:
* คุณภาพสูง
* คิดกำไรต่อชิ้นงานต่ำ แต่เน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
* ส่งงานตรงเวลา

Portfolio